logo
Nước và các bệnh liên quan đến nước (tiếp)

Nước và các bệnh liên quan đến nước (tiếp)

08/10/2014

Những bệnh này có thể lây truyền qua tiếp xúc với các vi sinh vật gây bệnh trong nước ví dụ như bệnh sán máng (Schistosomia).