logo
KHOA TÂM SINH LÝ LAO ĐỘNG VÀ ECGÔNÔMI

KHOA TÂM SINH LÝ LAO ĐỘNG VÀ ECGÔNÔMI

30/03/2017

Giới thiệu Khoa Tâm sinh lý lao động và Ecgonomi

KHOA BỆNH NGHỀ NGHIỆP

KHOA BỆNH NGHỀ NGHIỆP

30/03/2017

Giới thiệu Khoa Bệnh Nghề Nghiệp

KHOA VỆ SINH VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

KHOA VỆ SINH VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

30/03/2017

Giới thiệu Khoa Vệ sinh và An toàn lao động

Khám bệnh nghề nghiệp

Khám bệnh nghề nghiệp

20/12/2016

Khoa Bệnh nghề nghiệp là khoa chuyên môn có chức năng nghiên cứu khoa học, đào tạo, chỉ đạo tuyến...

Khoa vệ sinh và sức khỏe trường học

Khoa vệ sinh và sức khỏe trường học

13/05/2014

Tháng 12 năm 1999, trước yêu cầu chăm sóc sức khoẻ học sinh trong tình hình mới, Khoa Sức khoẻ tr...