logo
Triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

Triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

04/05/2017

Từ thực tế công tác an toàn, vệ sinh lao động và tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TN...

ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU TÂM SINH LÝ LAO ĐỘNG VÀ ECGÔNÔMI TRONG THỰC HIỆN LUẬT...

ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU TÂM SINH LÝ LAO ĐỘNG VÀ ECGÔNÔMI TRONG THỰC HIỆN LUẬT...

03/05/2017

ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU TÂM SINH LÝ LAO ĐỘNG VÀ ECGÔNÔMI TRONG THỰC HIỆN LUẬT AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

NHIỄM ĐỘC THUỶ NGÂN NGHỀ NGHIỆP

NHIỄM ĐỘC THUỶ NGÂN NGHỀ NGHIỆP

02/05/2017

Bệnh nhiễm độc Hg nghề nghiệp là bệnh nhiễm độc do tiếp xúc với thủy ngân và hợp chất thủy ng...

BỆNH NHIỄM ĐỘC CACBON MONOXIT NGHỀ NGHIỆP

BỆNH NHIỄM ĐỘC CACBON MONOXIT NGHỀ NGHIỆP

02/05/2017

Bệnh nhiễm độc cacbon monoxit (CO) nghề nghiệp là bệnh nhiễm độc do tiếp xúc với CO trong quá trì...

Yêu tố tâm sinh lý - Ecgônômi trong triển khai thực hiện luật an toàn vệ...

Yêu tố tâm sinh lý - Ecgônômi trong triển khai thực hiện luật an toàn vệ...

17/01/2017

Luật An toàn vệ sinh lao động số: 84/2015/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Vi...

Danh mục nghề nặng nhọc độc hại, nguy hiểm (Theo QĐ 190/1990/QĐ-BLĐTBXH)

Danh mục nghề nặng nhọc độc hại, nguy hiểm (Theo QĐ 190/1990/QĐ-BLĐTBXH)

28/12/2016

Danh mục nghề nặng nhọc độc hại, nguy hiểm (Theo QĐ 190/1990/QĐ-BLĐTBXH)

Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

21/12/2016

Từ ngày 30/6/2016, việc xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng sẽ áp dụng theo Thông tư ...

Tăng cường hợp tác chuyên môn, kỹ thuật và phát triển dịch vụ chuyên ngành...

Tăng cường hợp tác chuyên môn, kỹ thuật và phát triển dịch vụ chuyên ngành...

28/11/2016

Với mục đích tăng cường hợp tác chuyên môn, kỹ thuật và phát triển dịch vụ chuyên ngành, chiều ng...