logo

Chương trình tập huấn Hướng dẫn thực hiện quan trắc tác động môi trường trong bệnh viện theo thông tư 31.

28/09/2015

VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

VÀ MÔI TRƯỜNG

TRUNG TÂM ĐT-QLKH

 

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN

“Hướng dẫn thực hiện quan trắc tác động môi trường trong bệnh viện theo thông tư 31”

 

Thời gian: 2 ngày, ngày 28/9/2015 – 29/9/2015

 

Thời gian

Nội dung tập huấn

Giảng viên

Thứ 2 ngày 28/9/2015

8:00 – 8:15

Đăng ký và đón tiếp học viên

Trung tâm ĐT-QLKH

8:15 – 8:30

Phát biểu khai mạc

Lãnh đạo Viện

8:30 – 9:15

Tổng quan về quan trắc tác động môi trường trong bệnh viện theo Thông tư 31 và các Quy định hiện hành trong công tác quản lý chất thải y tế

ThS. Trần Quang Toàn

Trung tâm Quan trắc môi trường

9:15 – 10:00

Quan trắc chất thải rắn y tế theo Thông tư 31/2013/TT-BYT

ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

Khoa VS&SKMT

10:00 – 10:15

Nghỉ giải lao

10:15 – 11:30

Quan trắc môi trường không khí và khí thải lò đốt theo Thông tư 31/2013/TT-BYT

ThS. Đinh Xuân Ngôn

Khoa VS&ATLĐ

11:30 – 14:00

Nghỉ trưa

14:00 – 14:45

Quan trắc nước thải y tế theo Thông tư 31/2013/TT-BYT

ThS. Lê Thái Hà

Khoa XN&PTKTC

14:45 – 15:00

Nghỉ giải lao

15:00 – 15:45

Giám sát môi trường lao động trong các bệnh viện và khí thải lò đôt theo Thông tư 19/2011/TT-BYT

ThS. Đinh Xuân Ngôn

Khoa VS&ATLĐ

15:45 – 17:00

Lập kế hoạch quan trắc tác động môi trường trong bệnh viện

ThS. Nguyễn Hữu Hạnh

Trung tâm Quan trắc môi trường

Thứ 3 ngày 29/9/2015

8:30 – 9:45

Tham quan, kiến tập 1: Lấy mẫu và phân tích môi trường không khí và khí thải, kỹ thuật quan trắc hiện trường

Khoa VS&ATLĐ

9:45 – 10:00

Nghỉ giải lao

10:00 – 11:00

Tham quan, kiến tập 2: Lấy mẫu và phân tích nước thải, kỹ thuật quan trắc hiện trường

ThS. Võ Thị Minh Anh

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Khoa XN&PTKTC

11:00 – 11:30

Bế mạc lớp tập huấn

Trao giấy chứng nhận

Lãnh đạo Viện

Trung tâm ĐT-QLKH