logo

Các dạng đề tài


STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Dự án Thời gian thực hiện Tải về
1 Điều tra thực trạng điều kiện lao động, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động và dịch vụ y tế lao động cơ bản trong ngành khai thác mỏ Nguyễn Duy Bảo WHO 2012 - 2012
2 Hoạt động tái chế chì và tình hình thấm nhiễm chì ở trẻ em tại làng Nghề Đông Mai, Hưng Yên Lỗ Văn Tùng ĐH Washington, Hoa Kỳ 2011 - 2012
3 Nghiên cứu ô nhiễm không khí trong nhà về mặt vi sinh vật và đề xuất 02 chỉ tiêu tổng số vi khuẩn hiếu khí và nấm trong không khí trong nhà Đàm Thương Thương WHO 2011 - 2011
4 Thí điểm mô hình thiết bị lọc gốm để xử lý và chứa nước an toàn cho hộ gia đình WHO 2011 - 2011
5 Xây dựng mô hình Doanh nghiệp an toàn trong các Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại xã Xuân Tiến huyện Xuân Trường, Nam Định Nguyễn Bích Diệp ĐH Washington, Hoa Kỳ 2008 - 2010
6 Phơi nhiễm Asenic trước sinh ở Việt Nam Đáp ứng phân tử tế bào Nguyễn Duy Bảo Dự án Thái Lan 2009 - 2012
7 Xây dựng tiêu chuẩn chẩn đoán sớm nhiễm độc asen trong nguồn nước ngầm Dự án hợp tác với UNICEF 2004 - 2005
8 Khảo sát điều kiện lao động và ảnh hưởng của nó tới sức khoẻ công nhân sản xuất nguyên vật liệu xây dựng ĐH Washington, Hoa Kỳ 1998 - 1999
9 Điều tra hiện trạng ô nhiễm Asen trong nước ngầm và ảnh hưởng độc hại tới sức khoẻ cộng đồng Dự án hợp tác với UNICEF 2003 - 2003
10 Đánh giá mối liên quan giữ môi trường và sức khoẻ hô hấp của học sinh tiểu học Việt Nam Nguyễn Ngọc Ngà ĐH Washington, Hoa Kỳ 2000 - 2001
11 Điều tra thực trạng điều kiện lao động, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động và dịch vụ y tế lao động cơ bản trong ngành khai thác mỏ Nguyễn Duy Bảo WHO 2012 - 2012