logo

LÃNH ĐẠO HIỆN NAY

13/04/2017

LÃNH ĐẠO KHOA, PHÒNG, TRUNG TÂM HIỆN NAY

I. PHÒNG CHỨC NĂNG:

            1. PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ:

Họ và tên:   Vũ Thị Mỹ Hạnh
Chức danh: Thạc sỹ, Nghiên cứu viên chính. 
Chức vụ:      Trưởng phòng.
 Họ và tên:   Nguyễn Thị Ngọc Tú
Chức danh: Kỹ sư, Chuyên viên chính.
Chức vụ:     Phó trưởng phòng.

             2. PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN:

Họ và tên:   Đỗ Thị Mai Oanh
Chức danh: Thạc sĩ, Kế toán viên.
Chức vụ:      Quyền trưởng phòng

             3. PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP – CHỈ ĐẠO TUYẾN:

Họ và tên:   Nguyễn Đức Sơn
Chức danh: Tiến sĩ, Bác sĩ
Chức vụ:     Trưởng phòng
Họ và tên:   Nguyễn Thái Hiệp Nhi
Chức danh: Thạc sĩ, Nghiên cứu viên chính.
Chức vụ:      Phó trưởng phòng.

             4. PHÒNG VẬT TƯ – TRANG THIẾT BỊ:

Họ và tên:   Bùi Văn Trường
Chức danh: Nghiên cứu viên.
Chức vụ:     Trưởng phòng.

             5. PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – THƯU VIỆN – TRUYỀN THÔNG:

Họ và tên:   Nguyễn Thị Ngọc Tú
Chức danh: Kỹ sư, Chuyên viên chính.
Chức vụ:     Phó trưởng phòng.

II. KHOA CHUYÊN MÔN:

               1. KHOA VỆ SINH VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG:

Họ và tên:    Đinh Xuân Ngôn
Chức danh:  Thạc sỹ,  Nghiên cứu viên chính.
Chức vụ:      Trưởng khoa

               2. KHOA VỆ SINH VÀ SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG:

Họ và tên:   Lê Thái Hà
Chức danh: Tiến sĩ.
Chức vụ:      Phó Trưởng khoa

               3. KHOA VỆ SINH VÀ SỨC KHỎE TRƯỜNG HỌC:

Họ và tên:    Lỗ Văn Tùng
Chức danh: Thạc sỹ, Nghiên cứu viên.
Chức vụ:     Trưởng khoa
Họ và tên:    Dương Khánh Vân
Chức danh: Tiến sỹ, Nghiên cứu viên.
Chức vụ:      Phó trưởng khoa.

                4. KHOA BỆNH NGHỀ NGHIỆP:

Họ và tên:   Nguyễn Đình Trung
Chức danh: Tiến sĩ.
Chức vụ:     Trưởng khoa.
Họ và tên:   Đặng Xuân Kết
Chức danh: 
Thạc sĩ.
Chức vụ:      
Phó trưởng khoa.
Họ và tên:   Lê Minh Hạnh
Chức danh: 
Thạc sĩ.
Chức vụ:      
Phó trưởng khoa.

                5. KHOA TÂM SINH LÝ LAO ĐỘNG VÀ ECGONOMI:

 Họ và tên:   Nguyễn Thu Hà
Chức danh: Tiến sỹ, Nghiên cứu viên chính.
Chức vụ:     Trưởng khoa

              6. KHOA XÉT NGHIỆM - PHÂN TÍCH:

 Họ và tên:   Lê Thái Hà
Chức danh: Tiến sĩ.
Chức vụ:      Trưởng khoa
 Họ và tên:   Tạ Thị Bình
Chức danh: Tiến sĩ.
Chức vụ:      Phó trưởng khoa

               7. KHOA KHÁM BỆNH CHUYÊN NGÀNH:

 

Họ và tên:   Nguyễn Thu Hà
Chức danh: Tiến sỹ, Bác sĩ, Nghiên cứu viên chính
Chức vụ:     Trưởng khoa

 

Họ và tên:   Hà Lan Phương
Chức danh: Thạc sỹ, Nghiên cứu viên chính.

Chức vụ:      Phó trưởng khoa

III. TRUNG TÂM:

                1. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – QUẢN LÝ KHOA HỌC:

Họ và tên:   Vũ Thị Mỹ Hạnh
Chức danh: Thạc sỹ, Nghiên cứu viên chính. 
Chức vụ:      Phó giám đốc trung tâm.

                 2. TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ MÔI TRƯỜNG:

Họ và tên:   NGUYỄN QUANG KHANH
Chức danh: Bác sĩ.
Chức vụ:      Giám đốc trung tâm.
   Họ và tên:   Vũ Thị Mỹ Hạnh
Chức danh: Thạc sỹ, Nghiên cứu viên chính. 
Chức vụ:      Phó giám đốc trung tâm.
Họ và tên:    Trịnh Văn Nghinh
Chức danh:  Thạc sỹ,  Nghiên cứu viên.
Chức vụ:      Phó giám đốc trung tâm.

                 3. TRUNG TÂM CHUYÊN GIAO CÔNG NGHỆ:

Họ và tên:   Nguyễn Quốc Thức
Chức danh: Tiến sỹ, Nghiên cứu viên chính.
Chức vụ:     Giám đốc trung tâm

                  4. TRUNG TÂM QUAN TRẮC:

Họ và tên:   Trần Quang Toàn
Chức danh: Thạc sỹ, Nghiên cứu viên chính.
Chức vụ:      Giám đốc trung tâm
Họ và tên:   Nguyễn Hữu Hạnh
Chức danh: Bác sĩ, Nghiên cứu viên chính.
Chức vụ:     Phó giám đốc trung tâm
Họ và tên:    Nguyễn Đăng Khôi
Chức danh: 
Thạc sĩ.
Chức vụ:      
Phó giám đốc.