logo

HỘI ĐỒNG Y ĐỨC

04/04/2017

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG Y ĐỨC

  1. TS. ĐẶNG ANH NGỌC                            CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
  2. PGS.TS NGUYỄN BÍCH DIỆP                PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
  3. ThS. VŨ THỊ MỸ HẠNH                          ỦY VIÊN THƯ KÝ
  4. NGUYỄN VĂN SƠN
  5. PGS.TS TRẦN THỊ NGỌC LAN
  6. ThS. TẠ THỊ BÌNH