logo

KHOA XÉT NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH

30/03/2017

KHOA XÉT NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH

     I. Chức năng

          Khoa Xét nghiệm và phân tích kỹ thuật cao là khoa chuyên môn có chức năng nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, chỉ đạo tuyến, tư vấn, hợp tác quốc tế và các hoạt động dịch vụ khoa học kỹ thuật về xét nghiệm và phân tích các yếu tố môi trường và hoá sinh.

     II. Nhiệm vụ

- Phân tích các yếu tố môi trường đất, nước, không khí về các chỉ số vật lý, hóa học, sinh học;

- Phân tích hóa sinh và sinh học phân tử liên quan đến lĩnh vực chuyên ngành;

- Phân tích, khảo nghiệm hóa chất gia dụng, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn;

- Xét nghiệm hóa sinh, sinh học phân tử liên quan tới chẩn đoán bệnh nghề nghiệp, bệnh liên quan đến lao động và ô nhiễm môi trường;

- Nghiên cứu xây dựng và thử nghiệm các phương pháp, kỹ thuật chuyên ngành:

- Nghiên cứu, xây dựng và cập nhật các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phân tích các yếu tố độc hại và hằng số, chỉ số sinh học tham khảo đối với người Việt Nam;

- Tham gia đánh giá, kiểm tra và giám sát công tác chuyên môn của các tuyến dưới;

- Tham gia đào tạo và xây dựng tài liệu chuyên môn, truyền thông giáo dục sức khỏe thuộc lĩnh vực chuyên môn;

- Phối hợp hoạt động với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực chuyên môn;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

        III. Cơ cấu tổ chức

- Các tổ chức thuộc khoa Xét nghiệm và phân tích kỹ thuật cao:

+ Phòng hóa lý.

+ Phòng vi sinh.

+ Phòng sinh hóa-huyết học, sinh học phân tử.

      Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các phòng thí nghiệm do trưởng khoa, phòng xây dựng.

- Biên chế của khoa Xét nghiệm và phân tích kỹ thuật cao gồm có Trưởng khoa, một số Phó Trưởng khoa, Trưởng phòng thí nghiệm chính nhiệm hoặc kiêm nhiệm và các viên chức do Viện trưởng quyết định theo nhu cầu vị trí việc làm của khoa.

- Khoa Xét nghiệm và phân tích kỹ thuật cao có thể đề xuất với Viện cho phép nhận hợp đồng lao động để thực hiện những công việc không cần thiết bố trí biên chế thường xuyên và khoa tự trả công cho những người này.

  1. Mối quan hệ với các khoa, phòng, trung tâm trực thuộc Viện

- Khoa Xét nghiệm và phân tích kỹ thuật cao có trách nhiệm phối hợp với các khoa, phòng, trung tâm trực thuộc Viện để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Khoa Xét nghiệm và phân tích kỹ thuật cao chịu trách nhiệm thỏa thuận về thời gian phân tích, trả lời kết quả đối với các mẫu cần phân tích tại khoa với các khoa, phòng, trung tâm trực thuộc Viện và các chủ nhiệm đề tài, dự án, nhiệm vụ.

- Khoa Xét nghiệm và phân tích kỹ thuật cao có quyền từ chối phân tích những mẫu không đạt tiêu chuẩn phương pháp lấy mẫu. Đối với xét nghiệm vi sinh hoặc những xét nghiệm đặc biệt khác cần phối hợp với khoa, trung tâm để triển khai lấy mẫu.

- Trong trường hợp có những vấn đề chưa thống nhất phải báo cáo với Lãnh đạo Viện giải quyết.