logo

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

30/03/2017

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

        I. Chức năng:

Phòng Tài chính - Kế toán có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất và tổ chức thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác tài chính, kế toán của Viện.

        II. Nhiệm vụ:

- Thực hiện nhiệm vụ của đơn vị dự toán cấp 2, trực thuộc Bộ Y tế là đơn vị chủ quản và chịu sự quản lý về mặt chế độ, chính sách về tài chính cũng như định mức chi tiêu của Nhà nước trước Bộ Tài chính và Kho bạc nhà nước Việt Nam và Thủ trưởng đơn vị.

- Hướng dẫn, tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn, chế độ, định mức, đơn giá liên quan đến lĩnh vực kế toán tài chính theo quy định hiện hành của Nhà nước; các hoạt động thu chi tài chính; các nghĩa vụ thu nộp; thanh toán nợ; quản lý, mua sắm, sử dụng tài sản của Nhà nước từ các nguồn hình thành tài sản và các đơn vị trực thuộc Viện theo quy định hiện hành.

- Chủ trì và phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị tính toán và chi trả lương, phụ cấp quanh lương, các chế độ khác của công chức, viên chức, người lao động của Viện theo quy định.

- Tổ chức công tác hạch toán kế toán, thực hiện chế độ báo cáo kế toán theo quy định của pháp lệnh Tài chính kế toán. Phản ánh kịp thời,  đầy đủ, trung thực, bản chất sự việc, nội dung và giá trị nghiệp vụ kinh tế tài chính vào chứng từ kế toán, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính.

- Chủ trì và phối hợp với phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến lập dự toán thu, chi trình lên các cấp có thẩm quyền phê duyệt các nguồn kinh phí theo đúng quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn xây dựng kinh phí, lập chứng từ thanh quyết toán và đôn đốc giải ngân các đề tài, dự án và dịch vụ của Viện.

- Thực hiện chế độ báo cáo về tài sản theo quy định hiện hành. Định kỳ phối  hợp với Phòng Vật tư - Trang thiết bị, Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị thực hiện công tác kiểm kê tài sản trong đơn vị theo quy định.

- Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chế độ tài chính, kế toán, thu, chi đối với các đơn vị trực thuộc Viện; tập hợp, lập báo cáo Viện trưởng trong kỳ hạn quy định.

- Lập, phân loại, sắp xếp, bảo quản, lưu trữ hồ sơ, chứng từ, các số liệu thông tin, số liệu kế toán theo trình tự, có hệ thống để đảm bảo công tác kiểm tra, kiểm toán… theo quy định hiện hành về lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán, tài chính.

         III. Cơ cấu tổ chức:

- Phòng Tài chính - Kế toán gồm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Kế toán trưởng và các viên chức do Viện trưởng quyết định theo nhu cầu vị trí việc làm của phòng.

- Phòng Tài chính - Kế toán có thể có một số nhân viên hợp đồng lao động để thực hiện những công việc không cần thiết bố trí biên chế thường xuyên.

          IV. Mối quan hệ với các khoa, phòng, trung tâm trực thuộc Viện

Phòng Tài chính - Kế toán có trách nhiệm phối hợp với các khoa, phòng, trung tâm trực thuộc Viện để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao.