logo

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

30/03/2017

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

      I. Chức năng

Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất và tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ, chế độ chính sách, bảo vệ chính trị nội bộ, hành chính và công tác quản trị của Viện.

      II. Nhiệm vụ

2.1.  Công tác tổ chức - cán bộ:

- Tham mưu xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện, chức năng, nhiệm vụ của các phòng, khoa, trung tâm trong Viện theo quy định của Nhà nước; Chủ trì và phối hợp với các Khoa, Phòng, TT xây dựng vị trí việc làm và các chức danh nghề nghiệp của viên chức trong Viện.

- Đề xuất và hoàn tất thủ tục xét chọn cử viên chức đi công tác, học tập, tham quan ở trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Quản lý hộ chiếu công vụ của các công chức trong Viện theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu và tổ chức thực hiện việc tổ chức tuyển dụng, xét thay đổi chức danh nghề nghiệp, tiếp nhận, điều động, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định phân cấp quản lý.

- Tham mưu cho Viện trưởng và tổ chức thực hiện việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm lại, cách chức các chức danh viên chức theo quy định phân cấp quản lý.

- Theo dõi, quản lý, lưu trữ hồ sơ viên chức của Viện; hướng dẫn thực hiện công tác bổ sung lý lịch viên chức hàng năm và đánh giá, phân loại viên chức theo quy định.

2.2. Chế độ chính sách và lao động tiền lương

- Thực hiện các chính sách, chế độ của Nhà nước đối với viên chức và người lao động về lương, phụ cấp quanh lương và các chế độ bảo hiểm theo quy định.

- Hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và tiến hành các thủ tục thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

- Thực hiện công tác bảo hộ, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và quản lý sức khỏe người lao động trong Viện.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, quản lý nhà nước cho cán bộ, viên chức, người lao động của Viện.

- Giải quyết chế độ nghỉ hưu, mất sức, thôi việc và các chế độ khác có liên quan đối với viên chức và người lao động theo quy định.

2.3. Công tác An ninh - Quốc phòng và pháp chế

- Giúp Viện trưởng và Ban Bảo vệ chính trị nội bộ của Viện thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Viện theo quy định.

- Thực hiện công tác pháp chế của Viện; Tham gia xây dựng và giám sát thực hiện các quy định, quy chế trong phạm vi được phân công.

-  Quản lý công tác an ninh quốc phòng của Viện, bảo vệ cơ quan.

2.4.  Công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ

- Thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, phân phối công văn (đi, đến), điện tín, thư từ, sách báo, tài liệu theo đúng quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ; thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước.

- Tiếp nhận và hoàn chỉnh các loại công văn đi, văn bản hành chính của Viện trước khi trình lãnh đạo Viện ký.

- Quản lý, sử dụng các con dấu theo đúng quy định của pháp luật và quy định về công tác văn thư của Viện.

- Làm các thủ tục và chuẩn bị cho lãnh đạo viện đi công tác.

- Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ pháp lý của Viện, công tác tổ chức, cán bộ theo quy định của Nhà nước và hướng dẫn công tác lưu trữ hồ sơ đối với các khoa, phòng, trung tâm trong Viện.

-  Phục vụ tiếp khách trong và ngoài nước đến làm việc tại Viện.

-  Quản lý và đảm bảo công tác vệ sinh công cộng, cảnh quan môi trường trong Viện.

- Cung cấp văn phòng phẩm cho lãnh đạo Viện, các Khoa, Phòng, TT.

- Quản lý và điều phối sử dụng xe ô tô của Viện.

- Quản lý các phòng làm việc, hội trường, phòng hội thảo, hệ thống trình chiếu, âm thanh, phòng khách, nhà để xe và nhà ăn của Viện.

2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

       III. Cơ cấu tổ chức

- Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị gồm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các viên chức do Viện trưởng quyết định theo nhu cầu vị trí việc làm của phòng.

- Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị có thể có một số nhân viên hợp đồng lao động để thực hiện những công việc không cần thiết bố trí biên chế thường xuyên.

       IV. Mối quan hệ với các khoa, phòng, trung tâm trực thuộc Viện

Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị có trách nhiệm phối hợp với các khoa, phòng, trung tâm trực thuộc Viện để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao.