logo

PHÒNG VẬT TƯ-TRANG THIẾT BỊ

30/03/2017

PHÒNG VẬT TƯ-TRANG THIẾT BỊ

        I. Chức năng

Phòng Vật tư-Trang thiết bị có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất và tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác vật tư, thiết bị, các công trình xây dựng và một phần công tác quản trị của Viện.

        II. Nhiệm vụ

- Lập kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị trong Viện và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ trang thiết bị, vật tư tiêu hao theo kế hoạch đã được Viện và Bộ Y tế duyệt, đảm bảo về thời gian, số lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật theo kế hoạch và đơn giá đã được duyệt.

- Theo dõi, quản lý máy móc và thiết bị về tình trạng bảo quản, vận hành, kỹ thuật và an toàn. Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, thiết bị; phối hợp với các bộ phận sử dụng xây dựng quy trình vận hành, bảo dưỡng máy móc thiết bị.

- Quản lý về sửa chữa, hiệu chuẩn các thiết bị, máy móc thuộc lĩnh vực sức khỏe nghề nghiệp, vệ sinh và sức khoẻ môi trường, vệ sinh và sức khoẻ trường học.

- Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị trình lãnh đạo Viện.

- Xây dựng kế hoạch kiểm chuẩn trang thiết bị chuyên môn của Viện.

- Chủ trì và phối hợp với các khoa, phòng, trung tâm tổ chức cho các viên chức trong Viện học tập về bảo quản, sử dụng, sửa chữa thiết bị.

- Lập kế hoạch quản lý và thực hiện kịp thời việc sửa chữa nhà cửa, đường, sân trong Viện.

- Thực hiện sửa chữa nhỏ trong Viện: sửa chữa, thay thế, lắp đặt hệ thống điện, nước....

- Quản lý đảm bảo công tác liên quan điện, nước trong cơ quan.

- Phối hợp tổ chức đấu thầu, kiểm tra các hợp đồng mua sắm vật tư trang thiết bị từ tất cả các nguồn kinh phí trong Viện.

- Cung cấp, theo dõi, quản lý vật tư hóa chất của Viện (bao gồm cả các nguồn đề tài, dự án, nhiệm vụ và dịch vụ).

- Là đầu mối xây dựng và giám sát thực hiện các quy định, quy chế theo chức năng nhiệm vụ của phòng.

- Hướng dẫn và kiểm tra các phòng, khoa, trung tâm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản công; Phối hợp cùng Phòng Tài chính kế toán tổ chức thực hiện các cuộc kiểm kê, đánh giá lại tài sản cố định theo đúng quy định.

- Quản lý, vận hành các thiết bị, công trình công cộng trong khuôn viên của Viện.

- Xây dựng kế hoạch và quản lý hoạt động xây dựng cơ bản của Viện.

- Xây dựng các dự án cải tạo và nâng cấp cơ sở vật chất của Viện, tổ chức triển khai và giám sát đối tác thực hiện khi được phê duyệt.

- Thu hồi và thanh lý tài sản theo quy định.

- Tổ chức quản lý, bảo quản, lưu trữ hồ sơ về các thiết bị, vật tư, công trình theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

         III. Cơ cấu tổ chức

- Phòng Phòng Vật tư-Trang thiết bị gồm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các viên chức do Viện trưởng quyết định theo nhu cầu vị trí việc làm của phòng.

- Phòng Vật tư-Trang thiết bị có thể có một số nhân viên hợp đồng lao động để thực hiện những công việc không cần thiết bố trí biên chế thường xuyên.

         IV. Mối quan hệ với các khoa, phòng, trung tâm trực thuộc Viện

Phòng Vật tư-Trang thiết bị có trách nhiệm phối hợp với các khoa, phòng, trung tâm trực thuộc Viện để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao.