logo

TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

30/03/2017

TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

        I. Vị trí, chức năng

- Trung tâm Quan trắc môi trường là đơn vị trực thuộc Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường có chức năng quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quan trắc môi trường của Viện dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Viện trưởng.

- Là đầu mối quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường về Y học lao động và Vệ sinh môi trường tại Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, được thành lập từ năm 1998 trên cơ sở Biên bản thoả thuận Liên bộ số 2604/BKHCNMT-BYT giữa Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường với Bộ Y tế ký ngày 14/10/1998 và theo Quy chế hoạt động của Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường về Y học lao động và Vệ sinh môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 1509/BKHCNMT-QĐ của Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường ký ngày 14/10/1998.

        II. Nhiệm vụ

- Trung tâm chủ trì thực hiện các hoạt động sau:

+ Quan trắc các yếu tố có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; đánh giá, dự báo tác động môi trường đến sức khoẻ con người và phối hợp thẩm định các nội dung trên khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

+ Quan trắc các yếu tố nguy cơ gây ô nhiễm môi trường do các hoạt động của ngành y tế, tổng hợp báo cáo, đánh giá tác động chất thải y tế đến môi trường, đến sức khoẻ nhân viên y tế và sức khoẻ cộng đồng dân cư xung quanh, đánh giá tác động môi trường đối với các dự án của ngành y tế và phối hợp thẩm định các nội dung trên khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

+ Quan trắc các hoạt động bảo vệ môi trường trong mai táng, hỏa táng.

+ Triển khai các hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

- Quan trắc và cung cấp thông tin về hiện trạng môi trường khu vực sản xuất và khu lân cận thuộc các khu công nghiệp và thực trạng sức khoẻ, bệnh tật của các đối tượng tiếp xúc.

- Cung cấp các thông tin, số liệu quan trắc và đưa ra các dự báo về nguy cơ ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường trong phạm vi quan trắc tới sức khỏe cộng đồng và môi trường sống xung quanh.

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng và cập nhật, đề xuất tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về lĩnh vực quan trắc môi trường.

- Tham gia chỉ đạo tuyến, đánh giá, kiểm tra và giám sát công tác chuyên môn, kế hoạch hoạt động thuộc lĩnh vực quan trắc môi trường.

- Tham gia đào tạo và xây dựng tài liệu chuyên môn, truyền thông giáo dục thuộc lĩnh vực quan trắc được phân công.

- Cung ứng dịch vụ quan trắc môi trường; đánh giá, dự báo các tác động của môi trường đến sức khỏe con người; Đo đạc, lấy mẫu, phân tích, đánh giá các yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe con người và môi trường.

- Lập kế hoạch, báo cáo về tài chính và hoạt động hàng năm; quản lý, theo dõi những tài sản được hình thành từ nguồn kinh phí thường xuyên của Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường về Y học lao động và Vệ sinh môi trường.

- Phối hợp hoạt động với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

         III. Cơ cấu tổ chức

- Các tổ chức thuộc Trung tâm:

* Phòng Hành chính

* Phòng Kỹ thuật quan trắc

- Trung tâm quan trắc môi trường gồm Giám đốc Trung tâm, một số Phó Giám đốc Trung tâm (có thể kiêm nhiệm) và các viên chức do Viện trưởng quyết định theo nhu cầu vị trí việc làm của Trung tâm.

- Trung tâm Quan trắc môi trường có thể chủ động đề xuất để Viện cho phép một số nhân viên làm việc theo chế độ hợp đồng vụ việc và Trung tâm tự trả tiền công cho những người này.

         IV. Mối quan hệ với các khoa, phòng, trung tâm trực thuộc Viện

Trung tâm Quan trắc môi trường có trách nhiệm phối hợp với các khoa, phòng, trung tâm trực thuộc Viện để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao.