logo

Đặc điểm thể lực và trí tuệ ở trẻ phơi nhiễm asen trong cộng đồng

01/09/2015

ĐẶC ĐIỂM THỂ LỰC VÀ TRÍ TUỆ Ở TRẺ PHƠI NHIỄM ASEN TRONG CỘNG ĐỒNG

Nguyễn Thu Hà1 , Nguyễn Khắc Hải2 , Tạ Thị Bình1 , Nguyễn Bích Thủy2

1 Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường

2 Cục quản lý môi trường y tế

Mục tiêu của nghiên cứu là tìm hiểu một số đặc điểm thể lực, trí tuệ, trí nhớ của trẻ sống trong các gia đình có nồng độ Asen cao. Nghiên cứu được thiết kế theo kiểu mô tả cắt ngang có so sánh với nhóm chứng trên 224 trẻ thuộc các hộ gia đình có xét nghiệm Asen trong nước > 0,05 mg/l (nhóm phơi nhiễm) và 238 trẻ thuộc các hộ gia đình có xét nghiệm Asen trong nước < 0,01 mg/l. Kết quả cho thấy: Không thấy sự khác biệt về chiều cao, cân nặng, vòng ngực trung bình, chỉ số BMI, chỉ số Pignet của trẻ ở nhóm có phơi nhiễm với asen và nhóm không phơi nhiễm với asen khi phân tích theo giới tính và theo từng nhóm tuổi. Tỷ lệ trẻ có IQ ở mức dưới trung bình (tầm thường, kém, ngu độn) ở nhóm có phơi nhiễm với asen là 27,2 %, xu hướng cao hơn so với nhóm không phơi nhiễm với asen (21,8%); tuy nhiên sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Tỷ lệ trẻ có phơi nhiễm với asen phải mất ít nhất 4 lần nhắc mới hoàn thành được bài test thử nghiệm trí nhớ lời là 55,4%; trong khi đó tỷ lệ này ở trẻ nhóm không phơi nhiễm với asen là 43,3% (p < 0,01; OR = 1,6; 95% CI = 1,1 - 2,3). Kết luận: cần có sự giám sát chặt chẽ hơn đối với trẻ sống trong vùng có nồng độ asen cao để có các giải pháp can thiệp sớm và phù hợp.

PHYSICAL AND INTEllIGENCE CHARACTERISTICS IN EXPOSED ARSENIC CHILDREN IN COMMUNITY

Nguyen Thu Ha1 , Nguyen Khac Hai2 , Ta Thi Binh1 , Nguyen Bich Thuy2

1National Institute of Occupational and Environmental Health

2Health Environmental Management Agency

The aim of this study was to explore some physical, intelligence, memory characteristics of the children exposed with high arsenic concentration. The study was designed as case-control with 224 children living in the household with arsenic in water tests> 0.05 mg/l (exposed group) and 238 children living in the households with arsenic in water tests <0.01 mg/l (non-exposed group. The results showed that: There was no difference in height, between exposed arsenic group and non-exposed arsenic group when analyzed by gender and by age group. The percentage of children with IQ result at below level (mediocre, poor, stupid) in exposed arsenic group was 27.2 %, higher than that among non-exposed arsenic group (21.8 %), however the difference was not statistic significantly. The percentage of children in exposed arsenic group must be taken at least 4 remind time to complete a verbal test was 55.4%, while this percentage of children in non-exposed arsenic group was 43. 3% (p ><0.01, OR = 1.6, 95% CI = 1.1 to 2.3). The authors recommend that to need monitor of the physical, intellectual among children in exposed arsenic group in order to apply early solutions and appropriate intervention if necessary.><0.01mg/dl (non-exposed group). The results showed that:

There was no difference in height, between exposed arsenic group and non-exposed arsenic group when analyzed by gender and by age group. The percentage of children with IQ result at below level (mediocre, poor, stupid) in exposed arsenic group was 27.2 %, higher than that among non-exposed arsenic group (21.8 %), however the difference was not statistic significantly. The percentage of children in exposed arsenic group must be taken at least 4 remind time to complete a verbal test was 55.4%, while this percentage of children in non-exposed arsenic group was 43. 3% (p<0.01; OR=1.6; 95%CI = 1.1 to 2.3) The authors recommend that to need monitor of the physical, intellectual among children in exposed arsenic group in order to apply early solutions and appropriate intervention if necessary.

 
Nguyễn Thu Hà , Nguyễn Khắc Hải, Tạ Thị Bình, Nguyễn Bích Thủy; 'Đặc điểm thể lực và trí tuệ ở trẻ phơi nhiễm asen trong cộng đồng'. Tạp chí sinh lý học Việt Nam, 18(1), 5/2014.