logo

Hướng Dẫn Tạm Thời cho Doanh Nghiệp và Chủ Lao Động Ứng Phó với Bệnh Vi-rút Corona 2019 (COVID-19), tháng 5 năm 2020

04/08/2020

Dưới đây là các thay đổi tính đến ngày 6 tháng 5 năm 2020

 • Chiến lược và khuyến cáo cập nhật cho các chủ lao động ứng phó với COVID-19, trong đó có những người đang tìm cách khôi phục hoạt động kinh doanh bình thường hoặc theo giai đoạn:
  • Tiến hành kiểm tra sức khỏe hàng ngày
  • Tiến hành đánh giá mối nguy hiểm tại nơi làm việc
  • Khuyến khích nhân viên đeo khẩu trang vải tại nơi làm việc nếu thích hợp
  • Thực hiện các chiến lược và biện pháp cách ly giao tiếp xã hội tại nơi làm việc
  • Cải thiện hệ thống thông gió tòa nhà
 • Một bảng vạch ra các biện pháp kiểm soát kỹ thuật, hành chính và trang bị bảo hộ cá nhân (PPE) mà chủ lao động có thể sử dụng để giúp phòng ngừa sự lây lan của COVID-19 tại nơi làm việc.

 

Đường link trích dẫn: https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html#more-changes