logo

HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2019, KHÁM PHÁT HIỆN BỆNH NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG MIỄN PHÍ

12/05/2019

HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2019, VIỆN SỨC KHỎE NGHHÈ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC KHÁM PHÁT HIỆN BỆNH NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG MIỄN PHÍ  TẠI CÔNG TY GIẦY RIEKER VIỆT NAM, TỈNH QUẢNG NAM

 

Tổ chức tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động cùng với nhiều hoạt động của Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động trong những năm qua đã và đang góp phần kiềm chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp liên quan đến lao động; nhận thức của các cấp, các ngành, người sử dụng lao động và người lao động về công tác an toàn, vệ sinh lao động

Hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tổ chức khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động và quan trắc môi trường lao động miễn phí tại nhiều doanh nghiệp trên cả nước

Gần 1000 lao động tại Công ty giầy Rieker Việt Nam đã được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp miễn phí trong ngày 6 và 7/5/2019

Một số hình ảnh Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tổ chức khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động và quan trắc môi trưởng lao động miễn phí tại Công ty giầy Rieker Việt Nam tháng 5/2019

 

 

Đoàn Công tác cùng Công ty giầy Rieker

 

 

Thu, phát hồ sơ khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động

bằng phần mềm quản lý sức khỏe

 

 

Khám lâm sàng bệnh nghề nghiệp

 

 

Đo thính lực cho người lao động

   

Đo chức năng hô hấp cho người lao động

 

 

Đo huyết áp cho người lao động

Gắn Holter điện tim và dataloger -  đánh giá Tâm sinh lý lao động và Ecgônômi trong quan trắc môi trường lao động