logo

Phân vùng ô nhiễm nước mặt Thành phố Hà Nội

28/04/2017

 

Phân vùng ô nhiễm nước mặt Thành phố Hà Nội

Căn cứ vào 3 nhóm chỉ tiêu phân loại là:

1) Các thành phần cơ bản (M, pH, Cl-,...);

2) Các hợp chất nitơ, oxy, hữu cơ và vi sinh vật;

3) Các kim loại nặng và nguyên tố độc hại

Có thể chia nước sông, hồ trên địa bàn Thành phố Hà Nội mở rộng thành các khu vực như sau:

  1. Khu vực nước sông bị ô nhiễm bởi các hợp chất hữu cơ, nitơ, oxy, vi sinh vật (hàm lượng các chất này vượt qua giá trị giới hạn đối với hạng A2 trong QCVN 08/2015/BTNMT): Bao gồm hầu hết các sông trong nội thành Hà Nội, đoạn sông Hồng thuộc huyện Thanh Trì, sông Nhuệ từ Cầu Diễn đến Hà Đông, các hồ trong nội thành Hà Nội.
  2. Khu vực nước mặt bị ô nhiễm nặng nề bởi hợp chất nitơ, vi sinh vật, hữu cơ và ảnh hưởng kim loại nặng cũng như các nguyên tố độc hại từ hoạt động xả thải sinh hoạt và cơ sở sản xuất làng nghề, cụm công nghiệp: Các hồ Văn Chương, Kim Liên, Thiền Quang, hồ Đa Sỹ, Thụy Ứng (Thường Tín), Bặt Thượng (Ứng Hòa),... Các sông thuộc hệ thống xả thải của Thành phố như sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu, sông Lừ, sông Sét. Các chỉ tiêu về chất lượng nước trong các sông này đều vượt giá trị giới hạn B2 trong QCVN.08/2015/BTNMT.
  3. Khu vực nước sông, hồ có các chỉ tiêu chất lượng gần đạt và vượt giá trị giới hạn A1 đối với chất lượng nước mặt là sông Hồng, sông Đà, sông Đuống, hồ Suối Hai, Đồng Mô, Quan Sơn, Vân Trì,...

Sơ đồ phân bố và phân vùng ô nhiễm các nguồn nước mặt trong phạm vi nghiên cứu được thể hiện trong hình sau.

 

Sơ đồ phân vùng ô nhiễm nước sông suối, đầm hồ TP. Hà Nội mở rộng

 

                                                            (Nguồn: báo cáo Sở tài nguyên môi trường Hà nội)