logo

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THƯ VIỆN TRUYỀN THÔNG

30/03/2017

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – THƯ VIỆN – TRUYỀN THÔNG

         I. Chức năng

Phòng Công nghệ thông tin - Thư viện - Truyền thông có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất và tổ chức thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thư viện, truyền thông của Viện.  

         II. Nhiệm vụ

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin - thư viện - truyền thông phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của Viện và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động, tổng hợp tình hình hoạt động của Viện về công nghệ thông tin, thư viện, truyền thông.

- Xây dựng kế hoạch mua sắm, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị, vật tư phục vụ các hoạt động về công nghệ thông tin, thư viện, truyền thông.

- Hướng dẫn, giám sát thực hiện Quy chế trang tin điện tử của Viện.

- Tổ chức thực hiện các giải pháp về công nghệ thông tin - thư viện - truyền thông.

- Tổ chức thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định đối với các thiết kế kỹ thuật, dự toán, tổng dự toán các dự án liên quan tới công nghệ thông tin - thư viện - truyền thông của Viện theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng, phát triển, quản lý, vận hành, thu thập thông tin cho trang tin điện tử (Website), hệ thống mạng máy tính nội bộ (LAN), tổng đài điện thoại, hệ thống hội thảo trực tuyến, quay phim, chụp ảnh của Viện.

- Tổ chức sửa chữa, khắc phục sự cố mạng và các thiết bị ngoại vi; triển khai các biện pháp bảo mật thông tin, dữ liệu trong hệ thống mạng nội bộ;

- Triển khai các hoạt động ứng dụng trên mạng; chủ trì, phối hợp với các khoa, phòng, trung tâm xây dựng các phần mềm ứng dụng trong việc xử lý thông tin, các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin trên mạng; tư vấn và hướng dẫn các phòng, khoa tổ chức, quản lý và lưu trữ thông tin, kết nối thông tin qua mạng.

- Quản lý và triển khai các hoạt động của thư viện. Xây dựng hệ thống thư mục kỹ thuật số sử dụng trong thư viện và nối mạng với trung tâm thư viện quốc gia và quốc tế đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ trong và ngoài Viện; chủ động khai thác nguồn tin, đảm bảo thông tin cập nhật trong và ngoài nước về lĩnh vực chuyên môn của Viện.

- Chủ trì và phối hợp với các khoa, phòng, trung tâm trong viện tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe theo chức năng nhiệm vụ của Viện.

- Truyền thông định kỳ, thường xuyên trên website của Viện về các hoạt động của Viện và các vấn đề chuyên môn cần phổ biến rộng rãi.

- Lưu trữ hình ảnh, phim, tài liệu truyền thông về mọi hoạt động của Viện.

- Xây dựng thư viện điện tử; quản lý, lưu trữ các dữ liệu thông tin của Viện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

         III. Cơ cấu tổ chức

- Phòng Công nghệ thông tin - Thư viện - Truyền thông gồm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các viên chức do Viện trưởng quyết định theo nhu cầu vị trí việc làm của phòng.

- Phòng Công nghệ thông tin - Thư viện - Truyền thông có thể có một số nhân viên hợp đồng lao động để thực hiện những công việc không cần thiết bố trí biên chế thường xuyên.

         IV. Mối quan hệ với các khoa, phòng, trung tâm trực thuộc Viện

Phòng Công nghệ thông tin - Thư viện - Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với các khoa, phòng, trung tâm trực thuộc Viện để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao.