logo

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP CHỈ ĐẠO TUYẾN

30/03/2017

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP – CHỈ ĐẠO TUYẾN

         I. Chức năng

   Phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến có chức năng tổng hợp, tham mưu, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tuyến và hợp tác quốc tế của Viện.

        II. Nhiệm vụ

2.1. Kế hoạch - Tổng hợp

 • Chủ trì và phối hợp với các Khoa, Phòng, Trung tâm lập kế hoạch công tác theo từng lĩnh vực được phân công; Phân tích, tổng hợp, xây dựng kế hoạch, báo cáo công tác dài hạn, hàng năm, 6 tháng, hàng tháng và đột xuất của toàn Viện.
 • Điều phối, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, đánh giá, tổng hợp việc thực hiện kế hoạch của các Khoa, Phòng, Trung tâm.
 • Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan đấu thầu các hợp đồng mua sắm, dịch vụ, thuê khoán chuyên môn của tất cả các nguồn kinh phí trong Viện.

2.2. Chỉ đạo tuyến:

- Chủ trì tổ chức thực hiện hoạt động chỉ đạo tuyến, điều phối, hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật thuộc chuyên ngành cho mạng lưới y tế tuyến dưới, y tế Bộ, ngành.

- Phối hợp với các Khoa, Phòng, Trung tâm xây dựng kế hoạch và phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác.

- Đầu mối tổ chức và phối hợp với các Khoa chuyên môn đánh giá, thẩm định, cấp giấy chứng nhận năng lực chuyên môn, kỹ thuật cho các cơ sở y tế chuyên ngành và các đơn vị khi có yêu cầu.

- Tham mưu cho Viện trưởng ký kết các hợp đồng liên kết hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật thuộc chuyên ngành cho mạng lưới y tế tuyến dưới và các đơn vị có nhu cầu.

- Phối hợp xem xét hồ sơ công bố của các đơn vị thực hiện đo, kiểm tra môi truờng lao động khi có yêu cầu.

2.3. Hợp tác quốc tế

 • Chủ động khai thác các nguồn hợp tác Quốc tế hỗ trợ hoạt động chuyên môn của Viện.
 • Phối hợp với Trung tâm Đào tạo - Quản lý khoa học tổ chức các lớp đào tạo, hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế.
 • Lập kế hoạch, báo cáo về hoạt động hợp tác quốc tế của Viện và hoạt động của Trung tâm Hợp tác quốc tế về Sức khỏe nghề nghiệp của Tổ chức Y tế thế giới.
 • Xây dựng kế hoạch, quản lý đoàn ra, đoàn vào theo chương trình hợp tác quốc tế với Viện và báo cáo với các cơ quan chức năng khi có yêu cầu.
 • Phối hợp với phòng TC-HC-QT đề xuất cán bộ đi học tập, nghiên cứu, công tác ở nuớc ngoài; tiếp đón chuyên gia, giảng viên là nguời nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, học tập tại Viện theo đúng quy định và quy chế hợp tác quốc tế của pháp luật Việt Nam.
 • Hướng dẫn, giám sát việc thực hiện Quy chế hợp tác quốc tế.

2.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

        III. Cơ cấu tổ chức

 • Phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến gồm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các viên chức do Viện trưởng quyết định theo nhu cầu vị trí việc làm của phòng.
 • Phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến có một số nhân viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động khi có nhu cầu.

        IV. Mối quan hệ với các khoa, phòng, trung tâm trực thuộc Viện

Phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến có trách nhiệm phối hợp với các các khoa, phòng, trung tâm trực thuộc Viện để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao.