logo

Qui định về kiểm tra chất lượng nước dùng sản xuất bia

30/04/2017

 

       Nước sản xuất bia là nước dùng cho chế biến thực phẩm được gọi tắt là nước ăn uống theo quy định tại Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống của Bộ Y tế ban hành theo thông tư số: 04/2009/TT-BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009 QCVN 01: 2009/BYT và chịu giám sát các chỉ tiêu nhóm A, B và C cả 2 chế độ nội kiểm và ngoại kiểm. Ước tính phải sử dụng tới 75 lít nước để sản xuất được khoảng 250 mL bia, như vậy lượng nước tiêu thụ để sản xuất 1 lít bia là rất lớn do vậy nhiều cơ sở đã tự khai thác nguồn nước để sản xuất bia

         Theo qui chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước dùng cho ăn uống, chế biến thực phẩm thì Nước sử dụng trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm phải đạt Quy chuẩn kỹ thuật (số 01: 2009/BYT) đối   với nước ăn uống

        Trong QCVN 01: 2009/BYT Quy chuẩn quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với nước dùng để ăn uống, nước dùng cho các cơ sở để chế biến thực phẩm . Trong Quy chuẩn quy định:

  • Các chỉ tiêu thuộc mức giám sát A xét nghiệm ít nhất 1 tuần/lần do cơ sở cung cấp nước tự thực hiện (nội kiểm)
  • Các chỉ tiêu thuộc mức giám sát B xét nghiệm ít nhất 1 lần/6 tháng do cơ sở cung cấp nước tự thực hiện (nội kiểm) và cơ quan có thẩm quyền thực hiện (ngoại kiểm)
  • Các chỉ tiêu thuộc mức giám sát C xét nghiệm ít nhất 1 lần/2 năm do cơ sở cung cấp nước tự thực hiện (nội kiểm) và cơ quan có thẩm quyền thực hiện (ngoại kiểm)
  • Ngoài ra còn có các trường hợp giám sát đột xuất như khi xảy ra sự cố môi trường, nguồn nước có nguy cơ ô nhiễm, và các yêu cầu đặc biệt khác,…

        Thông tư 50/2015/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn kiểm tra vệ sinh và chất lượng nước  quy định: Nước ăn uống là nước dùng cho các mục đích ăn uống, chế biến thực phẩm do các cơ sở cung cấp nước cung cấp và chịu sự giám sát các chế độ nội, ngoại kiểm theo quy định của thông tư.

       Một số đơn vị như Chi nhánh công ty TNHH bia CARLSBERG Việt Nam tại Hà Nội đang thực hiện nghiêm túc qui định về nội và ngoại kiểm chất lượng nước dùng sản xuất với các chỉ tiêu giám mức A (1 tuần/lần) và  nhóm các chỉ tiêu B và C trong năm 2017.