logo

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC

30/03/2017

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC

        I. Vị trí, chức năng

  Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học là đơn vị trực thuộc Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học, công nghệ và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực chuyên ngành của Viện.

        II. Nhiệm vụ

 1. Quản lý đào tạo
 • Xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo, tập huấn về vệ sinh và sức khỏe nghề nghiệp, vệ sinh và sức khỏe môi trường, vệ sinh và sức khỏe trường học, phòng chống tai nạn thương tích.
 • Chủ trì và phối hợp với các khoa, phòng, trung tâm liên quan xây dựng chương trình, biên soạn, biên tập tài liệu đào tạo, tập huấn theo các lĩnh vực chuyên môn của Viện.
 • Tổ chức đào tạo và cấp bằng tiến sĩ chuyên ngành Sức khỏe nghề nghiệp và các chuyên ngành khác (khi có đủ điều kiện và được cấp có thẩm quyền cho phép); phối hợp đào tạo sau đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp kỹ thuật về lĩnh vực chuyên môn của Viện theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận đã qua tập huấn về lĩnh vực chuyên môn của Viện (giám sát môi trường lao động, bệnh nghề nghiệp, thầy thuốc xí nghiệp và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động…) cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.
 • Tổng hợp, đánh giá, báo cáo cơ quan quản lý tình hình hoạt động đào tạo của Viện.
 • Quản lý, lưu trữ hồ sơ đào tạo; chương trình và tài liệu đào tạo về các lĩnh vực chuyên ngành của Viện. 
 • Triển khai các hoạt động khai thác và cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý khoa học, đào tạo cập nhật vào Website của Viện.
 1. Quản lý khoa học
 • Chủ trì và phối hợp với các khoa, phòng, trung tâm lập kế hoạch nghiên cứu khoa học dài hạn, hàng năm và đột xuất của toàn Viện.
 • Hướng dẫn, hỗ trợ các khoa, phòng, trung tâm, các cá nhân xây dựng đề cương và làm hồ sơ đấu thầu nghiên cứu khoa học.
 • Tổ chức xét duyệt, giám sát tiến độ, tổ chức nghiệm thu đánh giá; đăng ký kết quả đề tài nghiên cứu khoa học, giải pháp hữu ích và phát minh sáng chế với cơ quan có thẩm quyền; lưu trữ hồ sơ quản lý của đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.
 • Theo dõi, giám sát việc thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ, chương trình nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm khoa học công nghệ hợp tác với các tổ chức, các nước trong khu vực và trên thế giới.
 • Tổng hợp, đánh giá, báo cáo cơ quan quản lý tình hình hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện.
 • Là đầu mối tổ chức các hội nghị, hội thảo, sinh hoạt khoa học trong nước và quốc tế.
 • Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện Quy chế quản lý khoa học của Viện.
 • Là đầu mối phối hợp các đơn vị chức năng để giám sát, kiểm tra chất lượng chuyên môn của Viện về nghiên cứu khoa học – công nghệ và đào tạo.
 • Giúp Hội đồng khoa học và Đào tạo, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học tổ chức các buổi họp và quản lý hồ sơ, tài liệu của các hội đồng này.
 1. Tổ chức quản lý, bảo quản, lưu trữ hồ sơ của đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ và hồ sơ đào tạo theo quy định
 2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

        III. Cơ cấu tổ chức

                          - Trung tâm gồm 02 phòng:

                                                       + Phòng Quản lý khoa học

                                                       + Phòng Đào tạo

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các phòng do Giám đốc Trung tâm xây dựng.

- Trung tâm gồm Giám đốc, Phó Giám đốc và các viên chức do Viện trưởng quyết định theo nhu cầu vị trí việc làm của Trung tâm.

- Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học có thể có một số nhân viên hợp đồng lao động để thực hiện những công việc không cần thiết bố trí biên chế thường xuyên.

        IV. Mối quan hệ với các khoa, phòng, trung tâm trực thuộc Viện

Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học có trách nhiệm phối hợp với các khoa, phòng, trung tâm trực thuộc Viện để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao.