logo

CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

13/04/2017

CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG

TRONG CÁC DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

 

Nguyễn Bích Diệp và  Nguyễn Thu Hà

Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường

 

TÓM TẮT

Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá kết quả cải thiện điều kiện lao động tại 12 doanh nghiệp tư nhân thuộc một khu công nghiệp, tỉnh Nam Định. Các chủ doanh nghiệp đã thực hiện các cải thiện điều kiện lao động tại cơ sở sản xuất sau khi được tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh lao động.

Kết quả sau 3 năm cho thấy 12/12 (100%) các chủ doanh nghiệp đã thực hiện các cải thiện điều kiện lao động tại cơ sở sản xuất của mình. Mỗi doanh nghiệp đã thực hiện từ 3-15 đầu mục cải thiện cho 583 công nhân. Các cải thiện chủ yếu là cải thiện về ánh sáng (75%); chống nóng (75%); cải thiện tư thế làm việc cho công nhân (75%); mở rộng nhà xưởng (41,7%); có nội quy vận hành máy móc và các biển cảnh báo nguy hiểm (41,7%); làm các giá để/treo các nguyên vật liệu, dụng cụ (16,7%); cung cấp trang thiết bị bảo hộ lao động cần thiết (91,7%); trang bị và sử dụng các tủ thuốc sơ cấp cứu (100%). Tỷ lệ cải thiện tại các vị trí làm việc sau can thiệp tăng rõ rệt so với trước can thiệp: máy móc được cải thiện và che chắn an toàn hơn (tăng từ 6,4-18,6%); không gian làm việc đi lại dễ dàng hơn (tăng 39%); trang bị ghế ngồi ở các vị trí lao động có tư thế ngồi xổm (tăng 50%); số công nhân sử dụng kính bảo hộ và găng tay nhiều hơn (tăng 23,8% và 17,8%). Kế hoạch thực hiện các bước cải thiện tiếp theo cũng được các chủ doanh nghiệp xây dựng cho các năm tới.

Việc nâng cao nhận thức, cung cấp các kiến thức cho chủ doanh nghiệp tư nhân tự cải thiện điều kiện lao động phù hợp với mỗi doanh nghiệp thực sự có hiệu quả và bền vững trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay.