logo

VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG LỚP TẬP HUẤN VỀ QUẢN LÝ GIÁM SÁT CHÁT LƯỢNG NƯỚC RO DÙNG CHO KỸ THUẬT THẬN NHÂN TẠO

12/10/2018