logo

ĐÁNH GIÁ CĂNG THẲNG NGHỀ NGHIỆP BẰNG CÁC CHỈ TIÊU TÂM SINH LÝ CHO NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI MỘT TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS

06/09/2016

ĐÁNH GIÁ CĂNG THẲNG NGHỀ NGHIỆP BẰNG CÁC CHỈ TIÊU TÂM SINH LÝ CHO NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI MỘT TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS

BS. Nguyễn Thị Bích Liên, TS. Nguyễn Thu Hà,

ThS. Trần Văn Đại, TS. Nguyễn Đức Sơn, KTV. Nguyễn Thị Thắm

Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường

Nghiên cứu được tiến hành  tại một trung tâm phòng chống HIV/AIDS trên 45 nhân viên y tế với tuổi đời trung bình là 36,2±9,1và thâm niên nghề 11,7±8,9 năm,  nhằm đánh giá điều kiện lao động và tìm hiểu căng thẳng nghề nghiệp bằng một số chỉ số tâm sinh lý (tần số nhịp tim, thời gian phản xạ thị vận động đơn giản, tần số nhấp nháy ánh sáng tới hạn (CFF) và test trí nhớ ngắn hạn) trước và sau ca lao động.

Kết quả nghiên cứu cho thấy: Căng thẳng nghề nghiệp là một trong những vấn đề cần được quan tâm ở nhân viên y tế. Tỷ lệ nhân viên y tế  có điểm stress ở mức cao là 22,2%; mức trung bình là 66,7% và mức thấp là 11,1%. Sau ca lao động có sự tăng tần số nhịp tim (83,0±2,8 nhịp/phút so với 79,0±3,6 nhịp/phút) (p<0,001); kéo dài thời gian phản xạ thị vận động (377±89ms so với 308±59ms) (p<0,001); giảm tần số nhấp nháy ánh sáng tới hạn (36,7±1,7Hz so với 33,3±5,5Hz) (p<0,001) - chứng tỏ sự mệt mỏi, căng thẳng thần kinh tâm lý ở nhân viên y tế có liên quan tới lao động. Không thấy sự thay đổi trí nhớ ngắn hạn ở nhân viên y tế.

Từ khoá:Nhân viên y tế, HIV/AIDS, tâm sinh lý

 

OCCUPATIONAL STRESS EVALUATION BY PSYCHO-PHYSIOLOGYCAL INDICES AMONG HEALTH CARE WORKER OF HIV/AIDS CONTROL CENTER

                                Nguyen Thi Bich Lien, Nguyen Thu Ha,

Tran Van Dai, Nguyen Duc Son, Nguyen Thi Tham

National Institute of Occupational and Environmental Health

This study was carried out assess occupational stress among health care workers (HCWs) in HIV/AIDS control center. 45 HCWs with 36.2±9.1 years of age and 11.7±8.9 working years were assessed the working condition and measured some psycho-physiologycal indices (heart rate, simple reaction time, critical flicker frequency (CFF) and short-term memory test) at before and after workshift.

The results showed that: Occupational stress is one of the issues that need attention in HCWs. The rate of high stress score in HCWs is 22.2%; The average stress score is 66.7%  and a low stress score is 11.1%. After workshift, increased heart rate (83.0±28 beats/min in comparison with 79.0±3.6 beats/min) (p<0.001); prolonged simple reaction time (377±89ms in comparison with 308±59ms) (p<0.001); reduced CFF (36.7±1.7Hz in comparison with 33.3±5.5Hz) (p<0.001) manifested workload of HCWs. Short-term memory in HCWs was not changed.

Keywords: Health care workers, HIV/AIDS, psycho-physiology

Trích Tạp chí An toàn – Sức khỏe và Môi trường lao động (2016)