logo

THÔNG BÁO: Tập huấn hướng dẫn thực hiện và xây dựng quy chuẩn địa phương theo Thông tư 41/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2018 và hướng dẫn cập nhật, chuyển đổi sang phiên bản mới TCVN ISO/IEC 17025:2017

09/05/2019