logo

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC NĂM 2021

08/02/2021

Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo liên tục chuyên ngành Sức khoẻ nghề nghiệp, Sức khoẻ môi trường và Sức khoẻ trường học năm 2021, chi tiết tại đây.

http://103.21.148.58:8382/files/2021/DT.%20Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20tuy%E1%BB%83n%20sinh%20n%C4%83m%202021_1.PDF