nioeh@nioeh.org.vn
02439714361
Gửi yêu cầu hỗ trợ

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐÀO TẠO

04.04.2017 432

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC – ĐÀO TẠO

 1. PGS.TS DOÃN NGỌC HẢI                         CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
 2. PGS.TS NGUYỄN KHẮC HẢI                    PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
 3. TS. NGUYỄN VĂN SƠN
 4. TS. ĐẶNG ANH NGỌC
 5. PGS.TS NGUYỄN HUY NGA
 6. PGS.TS NGUYỄN DUY BẢO
 7. PGS.TS NGUYỄN BÍCH DIỆP
 8. PGS.TS TRẦN THỊ NGỌC LAN
 9. PGS.TS TẠ THỊ TUYẾT BÌNH
 10. TS. LÊ THÁI HÀ
 11. TS. NGUYỄN THU HÀ
 12. ThS. TRẦN QUANG TOÀN
 13. ThS.BS LỖ VĂN TÙNG
02439714361

Về đầu trang