nioeh@nioeh.org.vn
02439714361
Gửi yêu cầu hỗ trợ

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÒNG CHỐNG TAI NẠN VÀ THƯƠNG TÍCH

31.03.2017 381

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÒNG CHỐNG TAI NẠN VÀ THƯƠNG TÍCH

        I. Vị trí, chức năng

- Trung tâm Nghiên cứu phòng chống tai nạn và thương tích là đơn vị trực thuộc Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường có chức năng quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ liên quan đến phòng chống tai nạn, thương tích của Viện dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Viện trưởng. Đề xuất, tham mưu cho Bộ Y tế các vấn đề liên quan đến lĩnh vực phòng chống tai nạn,  thương tích.

        II. Nhiệm vụ

- Trung tâm là đầu mối tổ chức các hoạt động sau:

- Nghiên cứu, giám sát, đánh giá các yếu tố nguy cơ gây tai nạn thương tích trong lao động và trong cộng đồng.

- Nghiên cứu xây dựng, thử nghiệm các biện pháp can thiệp phòng, chống tai nạn thương tích và mô hình cộng đồng an toàn.

- Tổ chức thực hiện các chương trình quốc gia, quốc tế về  phòng, chống tai nạn thương tích.

- Tham gia nghiên cứu xây dựng các nội dung, hình thức và phương pháp truyền thông giáo dục về lĩnh vực phòng chống tai nạn thương tích phù hợp với người Việt Nam.

- Thực hiện phối hợp liên ngành, vận động xã hội, triển khai có hiệu quả công tác truyền thông giáo dục về phòng chống tai nạn thương tích;

- Tham gia đào tạo và biên soạn tài liệu cho công tác giáo dục, truyền thông và phổ biến kiến thức thuộc chuyên ngành.

- Tham gia chỉ đạo tuyến, đánh giá, kiểm tra và giám sát công tác chuyên môn, kế hoạch hoạt động thuộc lĩnh vực phòng chống tai nạn và thương tích;

- Cung ứng dịch vụ về nghiên cứu, giáo dục, truyền thông về lĩnh vực chuyên ngành.

- Lập kế hoạch, báo cáo về tài chính và hoạt động hàng năm; quản lý, theo dõi những tài sản được hình thành từ nguồn kinh phí được cung cấp cho thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

- Phối hợp hoạt động với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

        III. Cơ cấu tổ chức

- Các tổ chức thuộc Trung tâm:

* Phòng Hành chính

* Phòng Nghiệp vụ

- Trung tâm Nghiên cứu phòng chống tai nạn và thương tích gồm Giám đốc Trung tâm, một số Phó Giám đốc Trung tâm (có thể kiêm nhiệm) và các viên chức do Viện trưởng quyết định theo nhu cầu vị trí việc làm của Trung tâm.

- Trung tâm có thể chủ động đề xuất để Viện cho phép một số nhân viên làm việc theo chế độ hợp đồng vụ việc và Trung tâm tự trả công cho những người này.

        IV. Mối quan hệ với các khoa, phòng, trung tâm trực thuộc Viện

Trung tâm Nghiên cứu phòng chống tai nạn và thương tích có trách nhiệm phối hợp với các khoa, phòng, trung tâm trực thuộc Viện để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao.

02439714361

Về đầu trang