viensknnmt@sknnmt.com.vn
02439714361
Gửi yêu cầu hỗ trợ

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

31.03.2017 450

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

        I. Vị trí, chức năng

    Trung tâm Nghiên cứu thử nghiệm chuyển giao công nghệ là đơn vị trực thuộc Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường có chức năng nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm và chuyển giao các dịch vụ khoa học, kỹ thuật, công nghệ trong lĩnh vực sức khỏe và môi trường.

        II. Nhiệm vụ

Thử nghiệm các phương pháp, quy trình kỹ thuật để cải thiện và giám sát vệ sinh môi trường và sức khoẻ cộng đồng, các kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường, xử lý chất thải y tế.

Cung ứng dịch vụ sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực chuyên ngành và xử lý ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường.

 • Nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm và sản xuất:
  • Các sản phẩm phục vụ công tác phát hiện, bảo vệ, tăng cường sức khỏe cộng đồng, người lao động.
  • Các sản phẩm phục vụ công tác phát hiện, giám sát, bảo vệ, xử lý môi trường.
  • Công nghệ thu gom, phân loại, xử lý chất thải phát sinh do sinh hoạt, sản xuất và chất thải nguy hại.
  • Công nghệ thu gom, phân loại, xử lý chất thải y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh theo quy định và yêu cầu của Bộ Y tế.
 • Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Viện triển khai sản xuất thử nghiệm, quảng bá, phân phối các sản phẩm nghiên cứu liên quan tới sức khỏe và môi trường.
 • Khai thác thị trường để chuyển giao và phân phối các sản phẩm công nghệ.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

        III. Cơ cấu tổ chức

                           - Các tổ chức thuộc Trung tâm:

                                                 * Phòng chuyển giao công nghệ.

                                                 * Xưởng sản xuất, thử nghiệm.

     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các bộ phận do Giám đốc Trung tâm xây dựng.

- Trung tâm gồm Giám đốc, Phó giám đốc và các viên chức do Viện trưởng quyết định theo nhu cầu vị trí việc làm của Trung tâm.

- Trung tâm Nghiên cứu thử nghiệm chuyển giao công nghệ có thể đề xuất với Viện trưởng cho phép nhận hợp đồng lao động để thực hiện những công việc không cần thiết bố trí biên chế thường xuyên và khoa tự trả công cho những người này.

        IV. Mối quan hệ với các khoa, phòng, trung tâm trực thuộc Viện

- Trung tâm Nghiên cứu thử nghiệm chuyển giao công nghệ có trách nhiệm phối hợp với các khoa, phòng, trung tâm trực thuộc Viện để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Trong trường hợp có những vấn đề chưa thống nhất phải báo cáo với Lãnh đạo Viện giải quyết.

02439714361

Về đầu trang