logo

Lãnh đạo viện


 • Họ và tên: Doãn Ngọc Hải
 • Chức danh: Phó Giáo sư, Tiến sỹ
 • Chức vụ: Viện trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Sơn
 • Chức danh: Tiến sỹ, Nghiên cứu viên chính
 • Chức vụ: Phó Viện trưởng, Trưởng khoa
 • Họ và tên: Đặng Anh Ngọc
 • Chức danh: Tiến sỹ, Nghiên cứu viên chính
 • Chức vụ: Phó Viện trưởng, Trưởng khoa
 • Họ và tên: Bùi Văn Chung
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • Chức vụ: Phó Viện trưởng