logo

Lãnh đạo viện


  • Họ và tên: Doãn Ngọc Hải
  • Chức danh: Phó Giáo sư, Tiến sỹ
  • Chức vụ: Viện trưởng
  • Họ và tên: Nguyễn Văn Sơn
  • Chức danh: Phó Giáo sư, Tiến sỹ
  • Chức vụ: Phó Viện trưởng, Trưởng khoa
  • Họ và tên: Đặng Anh Ngọc
  • Chức danh: Tiến sỹ, Nghiên cứu viên chính
  • Chức vụ: Phó Viện trưởng, Trưởng khoa